جداسازی نوکلئیک اسیدها توسط نانو بیدهای مغناطیسی

جداسازی نوکلئیک اسیدها توسط نانو بیدهای مغناطیسی

نوکلئیک اسیدها نام گروهی از مولکول‌های مهم زیستی است که در حمل و ذخیره اطلاعات ژنتیکی نقش دارند. از این رو تشخیص این ترکیبات کمک به شناخت تغییرات ژنتیکی می‌کند. مثلا با شناخت نوکلئیک اسیدهای ویروس‌ها می‌توان به وجود آنها در بدن موجودات پی برد; و یا در شرایط خاص زیستی (مانند احتمال بروز برخی سرطان ها) متوجه شروع فرایند سرطان شد. از مهمترین این مولکول‌ها می‌توان به DNA و RNA اشاره کرد. 
بعنوان یه نمونه، محققان گزارش کرده‌اند که جهش ژنتیکی از مهمترین عوامل ایجاد سرطان سینه است. (همچنین جهش های ژنتیکی برای سرطان‌های شش و مغز استخوان شناسایی شده‌اند) حال اگر افراد مستعد این جهش‌ها در فواصل زمانی معین (مثلا سالی چند بار) تست بدهد، فعال شدن ژن مربوطه که منجر به سرطان می‌شود را می‌توان زودتر تشخیص داده و اقدامات پیشگیرانه و یا درمانی را قبل از بروز بیماری آغاز کرد.
تشخیص فعال شدن این ژن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی از بهترین این راه ها با استفاده از نانو بید های مغناطیسی است. که این نانو بیدها به قابلیت تشخیص نوکلئیک اسیدهای مربوطه مجهز می‌شوند.
تشخیص دادن این اسید نوکلئیک توسط مولکول‌های شیمیایی مخصوصی که بر روی نانو بیدها قرار داده می‌شود، انجام می‌گیرد. این مولکول‌ها با اسید نوکلئیک موبوطه برهمکنش داده و به آنها متصل می‌شوند.

فرایند این تشخیص برای RNA (مثلا در تشخیص ویروس) به این صورت است:

  • تهیه نمونه حاوی RNA
  • از بین بردن بافت سلولی اطراف RNAتوسط ترکیبات شیمیایی
  • افزودن مگنتیک نانو بید ها برای اتصال به RNA
  • شست شو و جداسازی مواد اضافه در مخلوط
  • جداسازی مگنتیک نانو بید ها از RNA توسط آهنربای پرقدرت
  • بدست آوردن RNA خالص

در زیر نمونه کلیپی از جذب نانو بیدها توسط آهن‌ ربا نشان داده شده است.

مقالات مرتبط