گوانیدین تیوسیانات

گوانیدینیوم تیوسیانات یکی از ترکیبات اصلی برای تهیه کیت‌های شناسایی آزمایشگاهی است. گوانیدین که کربامیدین نیز نامیده می‌شود، یک باز قوی و دارای حلالیت بسیار در آب است که در شرایط معمولی پایدار بوده و جاذب رطوبت می باشد و به آسانی به محصولات گازی تجزیه می‌شود. مصارف عمده این ترکیب در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و بیمارستانی برای تشخیص ویروس، پروتیین و پپتیدها، ژنها و نوکلئیک اسیدها می‌باشد و در پیش مرحله تشخیص کرونا از این ماده برای استخراج نوکلئیک اسید و سپس PCR آن استفاده می‌شود. گوانیدینیوم تیوسیانات یا ایزوتیوسیانات گوانیدینیوم (GITC) یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک عامل مختل کننده قوی پیوندهای هیدروژنی آب بکار می‌رود.  همچنین این ترکیب در استخراج دی.ان.ای و آر.ان.ای از سلول‌ها به عنوان محافظ اسیدنوکلئیک به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول را میتوانید در اندزه های مختلف از امینبیک تهیه نمایید.