گرافن کوانتوم دات

این خصوصیات شامل سمیت کم، پایداری شیمیایی، پایداری فوتولومینسانس، شفافیت بالا، سطح زیاد و اثرات کوانتومی است. وجود اثرات محدودیت کوانتومی به این معنی است که GQD ها، بر خلاف گرافن، دارای یک باند گپ هستند که باعث افزایش قابلیت انعطاف‌پذیری آنها می‌شود. GQD همچنین دارای چهار حالت کوانتومی در هر سطح انرژی خاص است.

کاربردها

نقاط کوانتومی گرافن به دلیل خصوصیات کوانتومی و اثرات لبه‌ای که دارد ، ویژگی‌های منحصر به فرد نوری و الکترونیکی از خود نشان می‌دهند و دارای کاربردهای متنوعی هستند، مانند کاربردهای فلورسانس که دارای سمیت کم  و مناسب برای تصویربرداری سلول و حسگرهای زیستی ، گیرنده‌های با هزینه کم برای سلول‌های فتوولتائیک آلی و دیودهای ساطع کننده نور، مناسب برای رامان و یک ماده حساس کننده برای تغییر نانوکریستال‌های TiO2 روتایل به عنوان یک فوتوکاتالیست کامپوزیت با نور مرئی.
شرایط ذخیره سازی ایمن

در دمای 4-24 درجه سانتی‌گراد نگهداری شود.

منابع

  1. Li, Changzheng, and Yanan Yue. “Fluorescence spectroscopy of graphene quantum dots: temperature effect at different excitation wavelengths.” Nanotechnology, vol. 25, no. 43, Sept. 2014, p. 435703.
  2. Bhatnagar, Deepika, et al. “Graphene quantum dots FRET based sensor for early detection of heart attack in human.” Biosensors and Bioelectronics, vol. 79, 2016, pp. 495–499.
  3. Liu, Yang, et al. “Electro-Optical switching of liquid crystals sandwiched between ion-Beam-Spurted graphene quantum dots-Doped PEDOT:PSS composite layers.” Optics Express, vol. 23, no. 26, 2015, p. 34071.
  4. Bhatnagar, Deepika, et al. “Ultrasensitive cardiac troponin I antibody based nanohybrid sensor for rapid detection of human heart attack.” International Journal of Biological Macromolecules, vol. 95, 2017, pp. 505–510.
  5. Nieto, Andy, et al. “Graphene reinforced metal and ceramic matrix composites: a review.” International Materials Reviews, vol. 62, no. 5, 2016, pp. 241–302.
  6. Bok, Chang Han, et al. “Operating mechanisms of highly-Reproducible write-Once-Read-Many-Times memory devices based on graphene quantum dot:Poly(Methyl silsesquioxane) nanocomposites.” Applied Physics Letters, vol. 110, no. 1, Apr. 2017, p. 013301
  7. Kim, Do Hyeong, et al. “Highly-Reproducible nonvolatile memristive devices based on polyvinylpyrrolidone: Graphene quantum-Dot nanocomposites.” Organic Electronics, vol. 51, 2017, pp. 156–161
  8. Gupta, Shagun, et al. “Ultrasensitive transglutaminase based nanosensor for early detection of celiac disease in human.” International Journal of Biological Macromolecules, vol. 105, 2017, pp. 905–911.
  9. Ooi, Poh Choon, et al. “Reduced graphene oxide preparation and its applications in solution-Processed write-Once-Read-Many-Times graphene-Based memory device.” Carbon, vol. 124, 2017, pp. 547–554.
  10. Choi, Hwan Young, et al. “Organic electronic synapses with pinched hystereses based on graphene quantum-Dot nanocomposites.” NPG Asia Materials, vol. 9, no. 7, 2017.