کیسه دیالیز 500-1000 دالتون

دیالیز روشی برای تصفیه، تغلیظ یا تقسیم کربوهیدرات ها و همچنین پروتئین ها است. از کیسه های دیالیز، میتوان مولکول های کوچک و مولکول های بزرگ را با اجازه انتشار فقط مولکول های کوچک از طریق غشاهای نفوذ پذیر انتخابی، از یکدیگر جدا کرد. از این روش معمولاً برای تغییر ترکیب نمک (مولکول کوچک) محلول حاوی ماکرومولکول استفاده می شود.