کیت استخراج نوکلئیک اسید بر پایه سیلیکا

کیت استخراج نوکلئیک اسید بر پایه سیلیکا

کیت استخراج نوکلئیک اسید، از جمله بهترین گزینه ها برای استخراج بوده که توانایی استخراج نوکلئیک اسید از انواع نمونه‌ها را فراهم می‌کند. این کیت ها سریع و دقیق می باشند. این کیت برای انواع نمونه های مختلف از جمله بافت های حیوانی، سلول ها، باکتری‌ها و ویروس‌ها می توان استفاده کرد. کیت استخراج نوکلئیک اسید مبتنی بر فناوری ستون سیلیکایی و کالکشن برای جداسازی نوکلئیک اسید خالص، دست نخورده، بدون استفاده از فنل و کلروفرم است.

دفترچه این محصول را از اینجا دریافت نمایید.

کاتالوگ این محصول را از اینجا دریافت نمایید.