نانوذرات اورچین طلا

وجود اشکال از نوع آنتن در نانو‌اورچین‌ها اثر تشدید انقراض پلاسمونی را افزایش می‌دهد، که اثرات محدود کننده‌ی نوری را بهبود می‌بخشد.افزایش حساسیت در سنجش‌های تشخیصی در نانوذرات اورچین‌طلا (همچنین به عنوان روش سنجش ایمونوکروماتوگرافی شناخته می‌شود) مولکول‌های زیستی را در نمونه‌های پیچیده از جمله خون، ادرار، بزاق یا مایعات دیگر تشخیص می‌دهد.

منابع

  1. Bakr, Osman M., Benjamin H. Wunsch, and Francesco Stellacci. “High-yield synthesis of multi-branched urchin-like gold nanoparticles.” Chemistry of materials 18.14 (2006): 3297-3301.
  2. Šiller, Lidija, et al. “Silver nanoparticle toxicity in sea urchin Paracentrotus lividus.” Environmental pollution 178 (2013): 498-502.
  3. Marques-Santos, L. F., et al. “Cationic polystyrene nanoparticle and the sea urchin immune system: biocorona formation, cell toxicity, and multixenobiotic resistance phenotype.” Nanotoxicology 12.8 (2018): 847-867.