اکسید مس

اکسید مس

نانوذرات مس اکسید دارای سمیت کم هستند به همین دلیل برای کارهای زیستی کاربرد دارد. برای پوشش‌ها از نانو ذرات ( Cu2O) استفاده شده است. نانوذرات مس اکسید به عنوان ماده آند برای سلول‌های یونی لیتیوم و به عنوان حسگر گاز به دلیل واکنش پذیری سطح بالای آن استفاده می‌شود. Cu2O در تهیه نوکلئوزیدها و به عنوان کاتالیزور در سیکلوداکت آزید-آلکین توسط گروه‌های دیگر استفاده شده است. CuO ممکن است به عنوان یک کاتالیزور برای تشکیل پیوندهای CSe ، CTe و CS و سنتز 2-آمینوبنزوتیازول استفاده شود.

منابع

  1. Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.1-4 Specifically, linear dielectri.Yuanbing Mao, Hongjun Zhou, Stanislaus S. WongMaterial Matters 2010, 5.2, 50.